Rabbi Zaki Sardar Aleppo Heritage Tunes Podcast
Haftarah Parshat Bo הפטרה שבת פרשת ‏בא

Haftarah Parshat Bo הפטרה שבת פרשת ‏בא

January 21, 2021

Haftarah Parshat Bo

הפטרה שבת פרשת ‏בא

Tehillim Chapter 31-40 תהילים פרק לא-מ

Tehillim Chapter 31-40 תהילים פרק לא-מ

January 19, 2021

Tehillim Chapter 31-40 Aleppo Heritage

תהילים פרק לא-מ ‏כמנהג ‏ארמ צובה

Haftarah Shabbat Parshat Vaera הפטרה שבת פרשת וארא

Haftarah Shabbat Parshat Vaera הפטרה שבת פרשת וארא

January 15, 2021

Haftarah Shabbat Parshat Vaera

הפטרה שבת פרשת ‏וארא

Haftarah Parshat Shemot הפטרה שבת פרשת ‏שמות

Haftarah Parshat Shemot הפטרה שבת פרשת ‏שמות

January 8, 2021

Haftarah Parshat Shemot

הפטרה שבת פרשת ‏שמות

Tehillim Chapter 21-30 תהילים פרק כא-ל

Tehillim Chapter 21-30 תהילים פרק כא-ל

January 7, 2021

Tehillim Chapter 21-30

תהילים פרק כא-ל

Haftarah Parshat Vayechi הפטרה שבת פרשת ‏ויחי

Haftarah Parshat Vayechi הפטרה שבת פרשת ‏ויחי

January 1, 2021

Haftarah Parshat Vayechi Aleppo Heritage       

           הפטרה שבת פרשת ‏ויחי כמנהג ‏ארמ צובה           

Tehillim Chapter 11-20 Aleppo Heritage תהילים פרק יא-כ ‏כמנהג ‏ארמ צובה

Tehillim Chapter 11-20 Aleppo Heritage תהילים פרק יא-כ ‏כמנהג ‏ארמ צובה

December 28, 2020

Tehillim Chapter 11-20 Aleppo Heritage

תהילים פרק יא-כ ‏כמנהג ‏ארמ צובה

Haftarah Parshat Vayigash הפטרה שבת פרשת ‏ויגש כמנהג ‏ארמ צובה

Haftarah Parshat Vayigash הפטרה שבת פרשת ‏ויגש כמנהג ‏ארמ צובה

December 24, 2020

הפטרה שבת פרשת ‏ויגש כמנהג ‏ארמ צובה

Haftarah Parshat Vayigash

Haftarah Parshat Miketz הפטרה שבת פרשת מקץ

Haftarah Parshat Miketz הפטרה שבת פרשת מקץ

December 13, 2020

Haftarah Parshat Miketz Aleppo Heritage

הפטרה שבת פרשת מקץ כמנהג ‏ארמ צובה

Haftarah Shabbat Hanukkah  הפטרה שבת חנוכה ‏כמנהג ‏ארמ צובה

Haftarah Shabbat Hanukkah הפטרה שבת חנוכה ‏כמנהג ‏ארמ צובה

December 9, 2020

Haftarah Shabbat Hanukkah

הפטרה שבת חנוכה ‏כמנהג ‏ארמ צובה

 

Play this podcast on Podbean App