Rabbi Zaki Sardar Aleppo Heritage Tunes Podcast

Tisha B’Av Kinot Shaharit Aleppo Heritage תשעה באב קינות שחרית‏ ‏כמנהג ‏ארמ צובה

July 30, 2020

Tisha B’Av Kinot Shaharit Aleppo Heritage

 

תשעה באב קינות שחרית‏ ‏כמנהג ‏ארמ צובה

Play this podcast on Podbean App